Loading...

Regulaminy 8host.pl i octsys.pl

Informacje prawne. Kompetetnie.

 

Regulamin serwisu 8host.pl/domeny


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis 8host.pl/domeny zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://www.8host.pl/domeny.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw (posiadająca zdolność prawną).
 3. Abonent – Użytkownik, który dokonał opłaty abonamentowej.
 4. Konsument – Abonent będący jednocześnie osobą fizyczną, która zawarła umowę o świadczeniu usług z Usługodawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez danego Konsumenta działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Opłata abonamentowa – uiszczane z góry przez Abonenta wynagrodzenie za wymienione w serwisie Usługi świadczone przez określony czas.
 6. Umowa – porozumienie zawierane drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem lub w imieniu i na rzecz Użytkownika a Usługodawcą,
 7. Usługa – usługa świadczona przez serwis 8host.pl/domeny na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych na http://www.8host.pl/domeny w chwili jej rejestracji lub usługa pośredniczenia przez serwis 8host.pl/domeny w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Użytkownika.
 8. Rejestracja usługi – prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług serwisu 8host.pl/domeny i innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy, w szczególności Regulaminem Promocji, regulaminem szczegółowym danej usługi, dostępnymi na stronie http://www.8host.pl/domeny.
 9. Cennik – zestawienie opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne na http://www.8host.pl/domeny.
 10. Aktywacja usługi – udostępnienie Abonentowi funkcjonalności oferowanych przez daną Usługę.
 11. Panel Abonencki – panel, do którego przypisywane są usługi zamówione w systemie Usługodawcy i poprzez który Abonent może zarządzać wszystkimi usługami abonenckimi.
 12. Strona – oznacza podmiot będący stroną niniejszej Umowy.

III. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi jest poprzedzone Rejestracją usługi w serwisie 8host.pl/domeny.
 2. Użytkownik rejestrujący Usługę oświadcza, iż wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Podmiot, który dokonuje wypełnienia formularza rejestracyjnego w imieniu Użytkownika, oświadcza, iż uzyskał bezpośrednią i udokumentowaną dobrowolną zgodę Użytkownika na zawarcie w jego imieniu i na jego rzecz Umowy o świadczenie Usługi.
 4. Rejestracja usługi w serwisie 8host.pl/domeny jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy i akceptuje ich treść;
  2. wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
  3. dane Użytkownika podane Usługodawcy są prawidłowe i nie powodują naruszenia praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem umowy.
 6. Usługodawca może odmówić realizacji umowy w przypadku, gdy:
  1. formularz rejestracyjny jest niekompletny, zawiera nieprawdziwe dane a Użytkownik nie poprawi tych danych na wezwanie Usługodawcy;
  2. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem, w związku z korzystaniem przez Użytkownika bądź wspólnie z innymi podmiotami bądź za pośrednictwem innych podmiotów z usług Usługodawcy w celach niezgodnych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich lub w sposób uniemożliwiający bądź zakłócający korzystanie z usług Usługodawcy przez innych Użytkowników;
  3. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy wysłać Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Abonenta będącego Konsumentem (np. pismo pocztowe na adres siedziby Usługodawcy lub wiadomość email na adres bok@8host.pl).
 8. W przypadku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w pkt.III.7 powyżej, Usługodawca zwraca Abonentowi będącemu Konsumentem otrzymaną płatność za usługę w ciągu 14 dni na rachunek wskazany w pierwotnej transakcji.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługi zostały wykonane za wyraźną zgodą Abonenta będącego Konsumentem i został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, iż po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

IV. Płatności i faktury

 1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w formie przedpłaty w terminie wskazanym na fakturze proforma wysłanej na podany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
 2. Abonent dokonuje zapłaty kwoty wskazanej na fakturze proforma na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Datą rozpoczęcia realizacji usługi jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia, chyba że przepisy regulaminów szczegółowych usług stanowią inaczej. Dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności za zamówioną usługę, w szczególności opłaty bankowe i pocztowe, obciążają wyłącznie Abonenta.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawca wystawia Abonentowi fakturę VAT i przesyła na wskazany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji Abonenta na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną w formacie PDF.

6.       Abonent ma prawo do cofnięcia akceptacji przesyłania mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Cofnięcie akceptacji powinno zostać czytelnie podpisane przez Abonenta i wysłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy, podany na http://www.8host.pl/domeny, przy czym za datę rozpoczęcia procedury cofnięcia akceptacji uznaje się dzień otrzymania poczty przez Usługodawcę.

 1. Usługi zamówione, lecz nie opłacone przez Użytkownika oraz nieopłacone usługi za przedłużenie okresu abonamentowego zyskują status faktur proform nieopłaconych. Informacje na temat faktur proform nieopłaconych znajdują się w Panelu Abonenckim.
 2. Usługodawca ma prawo poinformować Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej przed upływem okresu zakupionej usługi. Wraz z powiadomieniem Usługodawca ma prawo wysłać Abonentowi fakturę proforma na autoryzowany adres e-mail przed końcem okresu abonamentowego.
 3. Podstawą przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata całości należności za usługę/usługi widniejącej na fakturze proforma.
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki wynikłe z nieopłacenia faktury proforma w terminie na niej wskazanym, w szczególności związane z niemożnością identyfikacji płatności, nieodebraniem przez Abonenta faktury proforma przesłanej przez Usługodawcę na autoryzowany adres e-mail, wpłatą przez Abonenta niepełnej kwoty opłaty abonamentowej.
 5. W przypadku zmian cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego, wprowadzone zmiany nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego bieżącego okresu abonamentowego.
 6. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług na rzecz i wniosek Abonenta w trakcie trwania okresu abonamentowego, skutkujących zmianą wysokości opłat, Usługodawca obliczy należne mu wynagrodzenie proporcjonalnie do korzystania z nowych usług w bieżącym okresie rozliczeniowym.

V. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową w jej najnowszej wersji oraz posiadania własnego adresu e-mail służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z opłaconą usługą.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu stałego nieprzerwanego świadczenia usług.
 3. W przypadku zajścia sytuacji, w której Usługodawca z przyczyn technicznych lub odpowiedzialności występującej po jego stronie musiałby przerwać ciągłość dostarczanych usług, które spowodowałby przerwę dłuższą od 1% czasu w danym miesiącu, liczonym od chwili zgłoszenia Usługodawcy przez Abonenta danej przerwy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VII niniejszego Regulaminu, Abonentowi przysługuje rekompensata finansowa ze strony Usługodawcy w wysokości równomiernej do procentowego czasu niedostępności usługi w stosunku do wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy do 1% czasu w danym miesiącu nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim Rejestrów Nadrzędnych, pośredników Rejestrów, podmiotów pośredniczących przy realizacji usług na rzecz Użytkownika, Dotpay S.A. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług serwisu 8host.pl/domeny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu 8host.pl/domeny
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania w sposób poufny swojego loginu oraz hasła dostępu do serwisu 8host.pl/domeny. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne lub nieprawidłowe użycie loginu oraz hasła jak również autoryzowanego adresu e-mail Użytkownika oraz za następstwa tychże działań.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którym udostępnia login i hasło do swojego Panelu Abonenckiego lub autoryzowanego adresu e-mail czy też osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do domniemania, iż wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta zostały złożone przez niego samego osobiście i świadomie.
 5. Zabrania się korzystania z usług serwisu 8host.pl/domeny w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, w sposób zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych serwisu 8host.pl/domeny przez innych Abonentów oraz Użytkowników.
 6. W serwisie Usługodawcy zabrania się nadto spamowania, umieszczania treści mogących obrazić innych Użytkowników, działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa podmiotów trzecich, dobre obyczaje oraz działań godzących w powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego.
 7. Abonent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałych zmianach, w szczególności zmianach w danych osobowych, danych firmy, danych teleadresowych.
 8. Skutki składania nieprawdziwych oświadczeń, podawania błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych obciążają wyłącznie Abonenta.
 9. Abonent ma obowiązek terminowego dokonywania wpłat za odnowienie usług zgodnie z harmonogramem podanym w Panelu Abonenckim, niezależnie od monitów dotyczących płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na autoryzowany adres e-mail Abonenta.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna określać: Abonenta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
  1. rejestracji usługi w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
  2. zgłoszenia roszczeń do danej usługi przez inny podmiot;
  3. utraty danych autoryzujących do usługi niezawinionej przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia;
  4. wykorzystania usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  5. utraty danych autoryzujących do panelu administracyjnego Abonenta niezawinionych przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia,
 5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie VII.4 powyżej, Abonent zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Abonenta nie jest wliczany do terminu jej rozpatrzenia.
 6. Wysokość roszczenia Abonenta niebędącego Konsumentem nie może przekraczać wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi, które są przedmiotem roszczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy i łączna wartość odszkodowania będzie liczona od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami punktu VII. 1 - VII.5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych informacji zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zawartych w reklamacji.

VIII. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, podawane przez niego przy rejestracji lub następnie przez niego aktualizowane w Panelu Abonenckim, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu właściwego wykonania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy. Zakres przetwarzanych danych znajduje się w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO udostępnionym na stronie serwisu 8host.pl.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje katalog praw wyszczególnionych w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO udostępnionym na stronie serwisu 8host.pl
 3. W odniesieniu do Abonentów nazw domen, dane Abonentów udostępnianie są ponadto właściwym Rejestrom nazw domen lub pośrednikom Rejestrów nazw domen, których lista znajduje się w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO udostępnionym na stronie serwisu 8host.pl

IX. Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez konieczności wskazania jej przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku usług o krótszym, niż 30-dniowy, okresie obowiązywania umowy okres wypowiedzenia wskazany jest w informacji zawartej w zamówieniu usługi. Zapisy poprzedzające dotyczą jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez Usługodawcę bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen, rejestru domen. Prawo do wypowiedzenia umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi Usługodawcy lub postanowieniami innych regulaminów, które zostały udostępnione Użytkownikowi przed zawarciem umowy.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta zawieranej na warunkach określonych w osobnym regulaminie, zobowiązuje go do uregulowania wszelkich kosztów rezygnacji.
 3. Z zastrzeżeniem zapisów w punkcie IX.1 powyżej Abonent będący Konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego.
 4. W przypadkach wskazanych w punkcie IX.1 powyżej Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Abonamentowi jedynie z ważnych przyczyn:
  1. Usługodawca zakończy lub zawiesi swoją działalność w całości lub w części niezbędnej do właściwego wykonania umowy na rzecz Abonenta;
  2. świadczenie usługi przez Usługodawcę stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych;
  3. wobec Usługodawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Usługodawca zostanie ostawiony w stan likwidacji;
  4. Użytkownik nie uiści opłat za świadczenie usług, pomimo uprzedniego wezwania Użytkownika do uregulowania należności na rzecz Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania umowy, jeśli Abonent rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, innych regulaminów serwisu 8host.pl/domeny, obowiązujących przepisów prawa. Natychmiastowe zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić także na wniosek upoważnionych organów państwowych.
 6. W przypadkach wskazanych w punkcie IX.5 powyżej zawieszenie wykonywania umowy przez Usługodawcę nie zobowiązuje go do zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej. Okres zawieszenia wykonywania umowy z powodu następstw określonych w punkcie IX.5 powyżej jest wliczany do okresu abonamentowego. Ograniczenie zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej oraz wliczania okresu zawieszenia umowy do okresu abonamentowego nie dotyczy Abonentów będących Konsumentem. W takich przypadkach Abonent będący Konsumentem ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego okresu abonamentowego.
 7. Cofnięcie przez Usługodawcę zawieszenia wykonywania umowy, o którym mowa w punkcie IX.6 powyżej, może nastąpić po usunięciu wszelkich nieprawidłowości leżących po stronie Abonenta.

X. Zmiany w Regulaminach serwisu

 1. Informacje o zmianie Regulaminu lub zmianach i wydaniu odrębnych regulaminów zostaną przesłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną na autoryzowany adres wskazany a Panelu Abonenckim.
 2. Usługodawca publikuje zapisy nowych regulaminów na stronie www.8host.pl/domeny. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji zmian dodatkowo w Panelu Abonenckim.
 3. Informacje wskazane w punkcie X.1 powyżej wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią.
 4. Brak złożenia przez Użytkownika odmowy na zmianę Regulaminu lub zapisów innych regulaminów dotyczących usług, których to jest Abonentem, oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
 5. Przedłużenie abonamentu za usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu traktuje się jako akceptację nowego brzmienia Regulaminu.
 6. Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu lub innych regulaminów usług, z których korzystają, mogą korzystać z usług świadczonych na ich podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, lub do którego został opłacony abonament, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu zapisów regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

XI. Informacje poufne i prawa własności intelektualnej

 1. Za Informacje Poufne uznaje się wszelkie informacje, które strony Umowy uzyskały w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, a które to nie są publicznie dostępne.
 2. Żadna ze Stron, tj. ani Użytkownik, ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
  1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy;
  2. są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy;
  3. zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie pisemnej zgody Stron.
 3. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielania licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczące świadczenia usług przy pomocy serwisu 8host.pl/domeny, których nie da się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
 3. Abonent będący Konsumentem ma dodatkowo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez organizacje konsumenckie.

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług rejestracji i obsługi nazw domen przez serwis 8host.pl/domeny zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), Regulaminem Serwisu 8host.pl/domeny oraz z innymi regulacjami wewnętrznymi serwisu 8host.pl/domeny
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu 8host.pl/domeny w odniesieniu do świadczenia przez Usługodawcę usług rejestracji i obsługi nazw domen.
 3. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres usług rejestracji i obsługi nazw domen, warunki świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług rejestracji i obsługi nazw domen drogą elektroniczną.
 4. Spis podstawowych definicji użytych w niniejszym regulaminie zawarty jest w punktach II.1-12 Regulaminu serwisu 8host.pl/domeny, ponadto w niniejszym regulaminie użyto poniższych definicji:
  1. Rejestr domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania nazwy domeny.
  2. Rejestrator domen europejskich/globalnych/narodowych innych niż polskie – podmiot, z którym Usługodawca zawarł lub zawrze porozumienie ws. pośrednictwa w rejestracji i obsłudze administracyjnej nazw domen internetowych.
  3. Domena – niepowtarzalny adres w Internecie, pod którym można uzyskać dostęp do danych usług (strony WWW, konta e-mail, serwery FTP) w Sieci.
  4. Domeny polskie – domeny z rozszerzeniem .pl, domeny polskie funkcjonalne (np. .com.pl) oraz domeny polskie regionalne (np. .waw.pl.
  5. Domeny europejskie – domeny z rozszerzeniem .eu.
  6. Domeny globalne – domeny gTLD, np. com, .biz, .net, .org, .info, .name oraz domeny z grupy tzw. ngTLD (nowych domen globalnych)
  7. Domeny narodowe inne niż polskie- domeny ccTLD z rozszerzeniem innym niż .pl.

II. Przedmiot umowy

 1. Rejestracja i obsługa nazw domen to usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), która obejmuje przekaz danych na indywidualne żądanie Abonenta, ich przechowywanie i przetwarzanie oraz realizację usługi rejestracji i obsługi nazw domen.

III. Zawarcie umowy

 1. W zakresie zawarcia umowy o świadczenie usługi przepisy pkt. III Regulaminu Serwisu 8host.pl/domeny stosuje się odpowiednio.
 2. Rejestracja usługi rejestracji/obsługi nazwy domeny w serwisie 8host.pl/domeny jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  1. w przypadku rejestracji nazwy domeny polskiej – udziela Octopus System Marcin Jaskólski, z którym Consulting Service Sp. z o.o. zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, a z której pośrednictwa Usługodawca korzysta, zgody na wyłączne wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, a w tym danych dotyczących Abonenta/Użytkownika, tj. zgody na rejestrację nazwy domeny, zmianę Abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny lub opcji, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/Użytkownika, służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny na rzecz Usługodawcy.
  2. w przypadku rejestracji nazwy domeny innej niż domena polska – udziela Octopus System Marcin Jaskólski, z którym Usługodawca zawarł porozumienie o współpracy, zgody na reprezentowanie go przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen i wykonywanie w imieniu Użytkownika wszelkich czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymania nazwy domeny.
 3. Z chwilą zawarcia umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu Rejestru, który zarządza rejestrowaną domeną i/lub regulaminu Rejestratora, z którego usług Usługodawca korzysta. Usługodawca udostępnia na stronie 8host.pl/domeny aktualne odnośniki do regulaminów wszystkich Rejestrów, które zarządzają domenami znajdującymi się w aktualnej ofercie Usługodawcy oraz regulaminów Rejestratorów z których Usługodawca korzysta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny.
 5. Usługodawca może odmówić realizacji umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny w przypadku, gdy:
  1. nazwa domeny została zarejestrowana, lub – jeśli Rejestr daje taką możliwość – zarezerwowana;
  2. prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie sporne w stosunku do nazwy domeny (np. sąd arbitrażowy);
  3. rejestracja jest niemożliwa z innych przyczyn niezawinionych i niezależnych od Usługodawcy;
 6. Zgłoszenie domeny do rejestracji przy pomocy mechanizmów serwisu 8host.pl/domeny odbywa się na następujących warunkach:
  1. w przypadku domen polskich – w momencie zgłoszenia domeny do rejestracji następuje aktywacja 10-dniowego gwarantowanego okresu rezerwacji domeny, która nie może być w tym czasie zarejestrowana przez inny podmiot;
  2. w przypadku domen europejskich, globalnych, narodowych innych niż polskie – rezerwacja nie gwarantuje Użytkownikowi pierwszeństwa do rejestracji, gdyż nie obowiązuje okres jej rezerwacji, nazwa rejestrowana jest przez podmiot, którego wpłata zostanie uznana przez dany Rejestr jako pierwsza.
 7. Abonent przestaje być reprezentowany przez Usługodawcę przed Rejestrem domen, w sposób opisany w punkcie II.2 niniejszego Regulaminu w momencie:
  1. wypowiedzenia umowy o świadczeniu usługi rejestracji i obsługi domen pomiędzy Abonentem a Usługodawcą
  2. wyrejestrowania Domeny
  3. zrzeczenia się praw do reprezentowania Abonenta przez Usługodawcę lub przez rejestratora Octopus System Marcin Jaskólski przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen.

IV. Rejestracja i obsługa nazw domen

 1. W zakresie niezbędnych warunków technicznych świadczenia usług rejestracji i obsługi nazw domen przepisy pkt. V Regulaminu Serwisu 8host.pl/domeny stosuje się odpowiednio.
 2. Ostateczne zawarcie umowy rejestracji nazwy domeny następuje z chwilą zaksięgowania przez Usługodawcę otrzymanej opłaty abonamentowej za utrzymanie nazwy domeny, chyba że zasady określone przez Rejestr stanowią inaczej.
 3. Z chwilą zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny rozpoczyna się świadczenie obsługi administracyjnej domeny przez Usługodawcę. Obsługa administracyjna domeny trwa przez cały okres abonamentowy. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za czynności związane z obsługą administracyjną domeny, chyba że regulamin Rejestru stanowi inaczej.
 4. Od momentu ostatecznego zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny Abonent nabywa pełne prawa do dysponowania nazwą domeny. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania wszelkich zgodnych z prawem dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów serwisu 8host.pl/domeny, dostępnych na stronie http://www.8host.pl/domeny oraz do niezwłocznego powiadamiania Rejestratora o dyspozycjach składanych przez Abonenta.
 5. Transfery domen:
  1. polskich do systemu Usługodawcy są bezpłatne. Abonent płaci za przedłużenie okresu abonamentowego w terminie przypadającym na odnowienie domeny.
  2. narodowych innych niż polskie do systemu Usługodawcy są bezpłatne, chyba że Regulamin Rejestru Nadrzędnego danego rozszerzenia nazwy domeny stanowi inaczej.
 6. Transfery domen europejskich oraz globalnych do systemu Usługodawcy są bezpłatne.
 7. Procedura transferu domen europejskich, globalnych, domen narodowych z rozszerzeniami spoza Europy do systemu Usługodawcy powiązana jest z odnowieniem domeny, zgodnie z opłatami podanymi w Cenniku dostępnym na http://www.8host.pl/domeny, chyba że Regulamin Rejestru Nadrzędnego danego rozszerzenia nazwy domeny stanowi inaczej.
 8. Odnowienie, o którym mowa w pkt. IV.7. sumowane jest z okresem abonamentowym opłaconym w dotychczasowym rejestrze, tzn. jeżeli okres abonamentowy domeny wynosi jeszcze dwa miesiące, po transferze będzie wynosił czternaście miesięcy (2 + 12 miesięcy nowego okresu abonamentowego).
 9. Transfery domen zarejestrowanych w serwisie Usługodawcy i objętych promocją poza system Usługodawcy są płatne a koszty rezygnacji podane są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie serwisu 8host.pl/domeny.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Abonenta dodatkowych dokumentów przed wykonaniem dyspozycji związanej z obsługą domeny (np. dyspozycji cesji, aktualizacji danych).
 11. Reklamacje dotyczące usług rejestracji i obsługi domen nazw domen składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
  1. rejestracji domeny w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
  2. zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez inny podmiot;
  3. utraty danych autoryzujących do domeny z winy Abonenta i następstw tego zdarzenia.
 12. Reklamacje winny być zgłaszane z zachowaniem procedur wskazanych w pkt. VII Regulaminu serwisu 8host.pl/domeny.

V. Usługi dodatkowe

 1. Poza realizacją usług rejestracji i utrzymywania nazw domen, Usługodawca świadczy na rzecz swoich Abonentów Usługi dodatkowe związane z zarządzaniem daną nazwą domeny.
 2. Pełna lista Usług dodatkowych wraz z ich opisem i ceną wykonania udostępniona jest na http://www.8host.pl/domeny.

VI. Płatności i faktury

 1. W zakresie faktur i płatności za usługi rejestracji i obsługi nazw domen przepisy pkt. IV Regulaminu Serwisu 8host.pl/domeny stosuje się odpowiednio.
 2. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen polskich zarezerwowanych na jednej fakturze proforma, przy czym rezygnacja powinna być zgłoszona Usługodawcy w okresie ważności faktury proforma.
 3. Opłaty za domeny już zarejestrowane, w tym za domeny zarejestrowane z błędną nazwą (np. mojfirma.pl zamiast mojafirma.pl), nie podlegają zwrotowi zarówno w całości, jak i w części.

VII. Polityka prywatności

 1. W zakresie polityki prywatności w ramach usługi rejestracji i obsługi nazw domen przepisy pkt. VIII Regulaminu Serwisu 8host.pl/domeny stosuje się odpowiednio.
 2. W momencie rejestracji domen(y) Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z wymogami Rejestru zarządzającego daną domeną dotyczącymi zasad ukrywania danych osobowych. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu 8host.pl/domeny informacje o zasadach ukrywania danych osobowych w momencie rejestracji i podczas obsługi danego rozszerzenia Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOis.
 3. Widoczność danych Abonenta nazwy domeny można zweryfikować w bazach WHOis.. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi rejestracji i obsługi nazw domen mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu 8host.pl/domeny.

Regulamin Dotpay

Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Dotpay 

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Octopus System Marcin Jaskólski REGON: 340781497, NIP: 8792354076, 87-134 Zławieś Wielka, Sosnowa 8 Czarne Błoto. Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Długa 25/39 12, 87-100 Toruń lub e-mailowo: bok@8host.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Długa 25/39 12, 87-100 Toruń lub e-mailowo: bok@8host.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas zakładania konta w naszym systemie i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
4. Pani/Pana dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności systemu 8host.pl/domeny.;
- zakładania i zarządzania kontem Abonenta oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, zarówno organizacyjnej jak i technicznej;
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i reklamacji;
- kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług,
- realizacja dyspozycji płatności złożonych z użyciem serwisu Dotpay.pl w przypadku wyboru opcji płatności bezpośrednich przy składaniu zamówień.
5. Ponadto Pani/Pana dane są przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 8host.pl/domeny, którym jest:
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną;
- egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminów serwisu RejestracjaDomen.pl, regulaminów rejestrów nadrzędnych zarządzających rozszerzeniem danej domeny będącej w użytkowaniu Abonenta 8host.pl/domeny;
- obsługa dyspozycji Abonentów w sytuacjach, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;
- wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów;
- prowadzenie badań i analiz;
- prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług serwisu 8host.pl/domeny;
- uczestniczenie w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych;
- windykacja ewentualnych należności;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez 8host.pl/domeny obowiązków wynikających z przepisów prawa);
6. Pani/Pana dane osobowe są udostępnianie ponadto Rejestrom nazw domen, których są Państwo Abonentem lub pośrednikom rejestrów nazw domen, którymi są Państwo Abonentem a z którymi to Spółka 8host.pl/domeny zawarła stosowne umowy współpracy. Wykaz Rejestrów lub pośredników Rejestrów nazw domen znajduje się poniżej:
Consulting Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa
Rejestr domen polskich NASK, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa;
Rejestr domen europejskich EURid, Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgium;
Pośrednik w rejestracji domen globalnych i narodowych: PDR SOLUTIONS US LLC, 10 Corporate dr., STE 300 Burlington, MA 01803;
Pośrednik w rejestracji domen globalnych i narodowych: Tucows Inc. 96 Mowat Avenue
Toronto, ON M6K 3M1, Canada.
W przypadku zakupu certyfikatów SSL Pani/Pana dane są udostępniane: The Trustico Group, 106 Lower Addiscombe Road Croydon, Surrey, CR0 6AD United Kingdom
Dane udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy przekazywane są w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione na żądanie organom państwowym, na podstawie odrębnych obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku zgody udzielonej przy korzystaniu ze strony rejestracjadomen.pl przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celu do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: bok@8host.pl
- nadesłanie pisma na adres: Octopus System, 87-134 Zławieś Wielka, Sosnowa 8 Czarne Błoto.
8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z 8host.pl/domeny, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych.

 All works